AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Stacja Oceny Nasion

Stacja Oceny Nasion przy ZPUH LP w Olsztynie została powołana do pracy z dniem 1 lutego 1993 r. Podstawowym zadaniem Stacji jest ocena i klasyfikacja nasion drzew i krzewów leśnych nadsyłanych przez jednostki z terenu działania RDLP w Białymstoku i Olsztynie oraz innych zleceniodawców.

Praca Stacji ma na celu:

 • określenie jakości nasion potrzebnej do ustalenia ich wartości handlowej
 • określenie wartości siewnej nasion potrzebnej do obliczenia norm wysiewu
 • przedzbiorcze testowanie jakości nasion służące do podjęcia decyzji o celowości zbioru
 • określenie jakości i stanu nasion przed złożeniem ich do przechowywania
 • kontrolę procesów przechowywania

Dane te przyczyniają się do wdrażania poprawnych sposobów ich traktowania oraz stałego doskonalenia produkcji nasion leśnych, umożliwiają prowadzenie racjonalniejszej gospodarki materiałem siewnym, a ponadto w oparciu o wyniki oceny nasion można w znacznym stopniu wykluczyć z prac szkółkarskich element niepewności i ryzyka.

Ocena nasion przez naszą Stację wygląda następująco:

 1. rejestracja nadesłanych próbek
 2. oznaczenie czystości, masy, wydajności i wilgotności nasion
 3. oznaczenie żywotności nasion drzew i krzewów leśnych:
  a/ metodą kiełkowania
  b/ metodą barwienia zarodków indygokarminem lub tetrazoliną
  c/ metodą krojenia
 4. klasyfikacja nasion i wystawienie świadectwa oceny

Wszystkie ww. czynności wykonywane są zgodnie z „Zasadami i metodyką oceny nasion w Lasach Państwowych" oraz aktualnie obowiązującą normą PN-R-65700 dotyczącą materiału siewnego.

Zgodnie z potrzebą dostosowania polskich przepisów do regulaminu obowiązującego w Unii Europejskiej stosujemy 2 rodzaje oceny:

 1. kwalifikacyjną (uwzględniającą wymagania przepisów międzynarodowych regulaminu ISTA)
 2. uproszczoną (dla wewnętrznych potrzeb jednostek gospodarczych wchodzących w skład organizacji Lasów Państwowych)

W ramach działalności dodatkowej wykonujemy również na podstawie danych Stacji Chemiczno-Rolniczej analizy chemiczne gleby wraz z ich interpretacją - tylko na potrzeby jednostek Lasów Państwowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
tel.   89 5327308
e-mail: son.zpuh@olsztyn.lasy.gov.pl