Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Zakład jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym, wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

 1. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 poz. 788 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych do tej ustawy, statutu LP oraz regulaminu organizacyjnego zakładu.
 2. Zakładem zarządza dyrektor powoływany i odwoływany przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, któremu bezpośrednio podlega.
 3. Dyrektor zarządza zakładem przy pomocy zastępcy i głównego księgowego, którzy bezpośrednio mu podlegają.
 4. Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników ZPUH LP w Olsztynie.
 5. W skład zakładu wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy podległe dyrektorowi zakładu, zastępcy dyrektora i głównemu księgowemu.

Dyrektorowi zakładu podlegają:

 • zastępca dyrektora
 • główny księgowy
 • sekretariat
 • stanowisko pracy ds. prac., socj. i bhp
 • serwis elektroniczny
 • stacja oceny nasion
 • dział administracji
 • komórka ochrony

Zastępcy dyrektora podlegają:

 • stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
 • dział zaopatrzenia i zbytu
 • hurtownie

 Głównemu księgowemu podlegają:

 • dział finansowo-księgowy